حدوث دهری

نقد و بررسیِ حدوث دهری میرداماد

حدوث عالم و کیفیّت ربط آن با قدیم، همواره یکی از مسائل مهم فلسفه بوده، اقوال و آرایی را به دنبال داشته است؛ زیرا فلسفۀ یونان قائل به حدوث زمان نیست؛ امّا زمان در میان ادیان توحیدی اهمیّت ویژه‌ای داشته و پیروان آن ادیان قائل به حدوث آن هستند. طبیعتا متکلّمان و فیلسوفان مسلمان نمی‌توانند...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در اندیشۀ شهید مطهّری

«شهید مطهّری در چهرۀ یک فیلسوف، در واقع حکیمی صدرایی است که در برخی مواضع بر آراء حکمای مشّاء پای می‌فشارد. وی در طول دوران استادی، تحفّظ فراوانی بر تدریس شرح منظومۀ سبزواری داشته است؛ لذا، ایشان در شرح بسیط و مبسوط منظومه، با پذیرش قرائت حکیم سبزورای از نظریّۀ حدوث دهری در نهایت...

ادامۀ مطلب

حدوث دهری در فلسفۀ میرداماد

بحث از ساختار ما بعدالطبیعی عالم امکانی، از جمله مسایل مشترک حیات تعقّلی در میان عالمان دینی و محقّقان فلسفی بوده است و هر کدام از فرقه‏های کلامی و فلسفی درباره کیفیّت ساختمان آن و با نظر به مبدأ پیدایش عالم، قائل به قسم خاصّی از حدوث شده‏اند؛ چه این‏که جمهور متکلّمین به حدوث...

ادامۀ مطلب

حکمت یمانی و زمینه‌های تاریخی

«آثار فلسفی میرداماد دربردارندۀ مباحث روایی و تحقیقات حدیثی است؛ و از سوی دیگر، نگارش‌های فقهی و حدیث‌پژوهانۀ او نیز خالی از تفلسف نیست. او با استشهاد مکرّر به آیات و روایات و درآمیختن عبارات فلسفی با آن‌ها، با اهتمامی درخور به اثبات توافق و هم‌نواییِ عقل و شرع پرداخته، بر این...

ادامۀ مطلب

برچسب‌ها

اصالت وجود تاریخ فلسفه حامد ناجی اصفهانی حدوث دهری حکمت یمانی زندگینامه سید محمد موسوی شب میرداماد شرح حال علوی عاملی علی اوجبی مجله بخارا ملاصدرا مهدی محقق موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مکتب اصفهان مکتب فلسفی اصفهان میراث مکتوب میرداماد همایش مکتب فلسفی اصفهان