هل بسیط و موجودیّت ماهیّت


چکیده:

میرداماد در کتاب قبسات استدلالی علیه عینی‌بودنِ وصف وجود برای ماهیّات تنظیم کرده است؛ به این ترتیب که اگر وجود وصفی عینی برای ماهیّت باشد، تمایز بین هل بسیط و هل مرکّب از میان خواهد رفت. از طرفی می‌دانیم که در باب چگونگی اتّصاف ماهیّت به وجود، ملّاصدرا سه نظر متفاوت در آثار خود ارائه کرده است: نخست: اتّصاف ماهیّت به وجود تحلیلی است؛ دوم: رابطۀ بین ماهیّت و وجود به نحو اتّصاف نیست؛ و سوم: وجود متّصف به ماهیت است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که نظر نخست ملّاصدرا در مقابل استدلال میرداماد نقض می‌شود. نظر دوم ملاصدرا همان نتیجۀ استدلال میرداماد است و با تحقّق وجود در جهان (نظر خاصّ ملاصدرا در باب وجود) سازگار نیست؛ مگر اینکه نظر سوم ملّاصدرا به آن افزوده شود. نظر سوم ملّاصدرا مبتنی است بر تحقّق وجود و تقدّم وجود بر ماهیّت (نظر خاصّ صدرا در باب وجود). ملّاصدرا تنها با این فرض می‌تواند از عهدۀ استدلال میرداماد برآید.

 

  • دریافت مقاله:

  هل بسیط و موجودیّت ماهیّت: صدرا در برابر میرداماد


اطلاعات مقاله

عنوان: هل بسيط و موجوديّت ماهيت: صدرا در برابر ميرداماد

مؤلّف: داود حسینی

اطلاعات و شمارۀ نشریه: نشریّۀ «پژوهش‌های فلسفی»، شمارۀ 25، زمستان 1397، صص 95 الی 111 .


هشدار!

انتشار این مقاله در «رسانۀ مجازی میرداماد» با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولّف و صاحب اثر صورت گرفته است. بازنشر این مقاله و استفاده از نسخۀ الکترونیکی آن در فضای مجازی، منوط به کسب اجازۀ کتبی از ناشر بوده و تخلّف از آن موجب پیگرد قانونی است.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتيازی داده نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید