لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه‌های میرداماد و ملاصدرا


چکیده:

بی‌شک میرداماد استاد بلاواسطۀ صدرالمتالهین در علوم عقلی و نقلی، بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری اندیشه‌های فلسفی وی داشته است؛ لیکن با نگاهی اجمالی به آثار این دو حکیم، تفاوتی بنیادی در اندیشه‌های آن‌ها دیده می‌شود، تا آنجا که می‌توان ادعا نمود فلسفۀ صدرا نه تنها ادامه‌دهندۀ فلسفۀ میرداماد نیست؛ بلکه اساسا در نقطۀ مقابل آن قرار دارد. صدرالمتالهین علی‌رغم احترامی که برای میرداماد قائل بود، چرا در آراء فلسفی خویش از وی فاصله گرفت و با ناتمام دانستن حکمت یمانی، خود به پی‌ریزی فلسفه جدیدی همّت گماشت؟ در این مقاله کوشیده‌ایم با بررسی لوازم معنایی اصالت وجود و اصالت ماهیّت، تفاوت این دو حکمت را در اولین سنگ بنای آن‌ها معرفی کرده و تاثیر این اصل کلیدی را در تمایز اندیشه‌های صدرالمتالهین با استادش نشان دهیم. به اعتقاد ما بر اساس همین اختلاف مبنایی است که این دو حکیم در تبیین مسائلی همچون مجعول بالذات، ملاک تشخّص، صادر نخستین، رابطۀ جوهر و عرض، رابطۀ نفس و بدن، حرکت جوهری، ربط ثابت به متغیر، تبیین کثرت در هستی، رابطۀ علت و معلول و دیگر مسائلی از این دست، از هم فاصله گرفته و به نتیجه‌ای متفاوت رسیده‌اند. 

 

دریافت مقاله:

  لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه‌های میرداماد و ملاصدرا

 


اطلاعات مقاله

عنوان: لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه‌های میرداماد و ملاصدرا

مؤلّف: محمدمهدی کمالی، سیدمحمّد موسوی‌بایگی، محمّدهادی کمالی

اطلاعات و شمارۀ نشریه: دو فصلنامۀ پژوهش‌های هستی‌شناختی، شمارۀ 11، بهار و تابستان 1396  صص 63 الی 84 .


هشدار!

انتشار این مقاله در «رسانۀ مجازی میرداماد» با کسب اجازه از نشریه و رعایت حقوق مولّف و صاحب اثر صورت گرفته است. بازنشر این مقاله و استفاده از نسخۀ الکترونیکی آن در فضای مجازی، منوط به کسب اجازۀ کتبی از ناشر بوده و تخلّف از آن موجب پیگرد قانونی است.

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز امتيازی داده نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید